اگر فقیری دنبال دختری بیفتد , می شود "منحرف"
اگر ثروتمند این کار را بکند , می شود "عاشق"
اگر فقرا جایی باشند , می شوند "باند"
اگرثروتمندان جایی جمع شوند , می شوند "جلسه"
اگرفقیری دزدی کند , می شود "سرقت"
اگرثروتمندی دزدی کند , می شود "اختلاس"
در دنیایی که حتی مفاهیم هم با مقداری پول در جیب تغییر می کند به دنبال عدالت هستیم؟!منبع: @todarto011

اینستاگرام: KazemLamsoo
فرمانروای خاموش - کاظم لمسو - شهریار صامت - عدالت با پول و ثروت-