چقدر این جمله زیباست...
انسانهای ناپخته همیشه میخواهند که در مشاجرت پیروز شوند..
حتی اگر به قیمت از دستت دادن "رابطه" باشد...
اما انسانهای عاقل درک میکنند که گاهی باید ببارند تا رابطه را حفظ کنند...منبع: @todarto011

اینستاگرام: KazemLamsoo

کاظم لمسو کیست - بررسی اشعار کاظم لمسو - نقد و تحلیل و بررسی آثار کاظم لمسو - دانلود آثار و اشعار کاظم لمسو - نوشته های ادبی کاظم لمسو - اطلاعات درباره کاظم لمسو - مطال آماده و کامل کاظم لمسو - شهریار صامت کیست - نوشته ها+اطلاعات+اشعار +شهریار صامت - نقد و تحلیل و بررسی آثار شهریار صامت-لمسو