اگر میخواهید خوشبخت شوید زندگی را به یک هدف گره بزنید نه به آدم ها و اشیاء ...


"انیشتین"

اینستاگرام: KazemLamsooجملات ماندگار و کاظم لمسو - بررسی راه های رسیدن به خوشبختی - بررسی راههای افزایش اعضای کانال تلگرام - را های رسیدن به موفقیت