ترجیح میدهم با کفشهایم در خیابان راه بروم و به خدا فکرکنم ...
 تا این که در مسجد بشینم و به کفشهایم فکر کنم ...


"شریعتی"

اینستاگرام: KazemLamsoo

دکتر شریعتی-جملات ماندگار بزرگان جهان - جملات زیبا از شریعتی