لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می شود...

میتواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می شود، شکست دهد..."نارسیس"

اینستاگرام: جملات ماندگار


جملات ماندگار. - بررسی سخنان بزرگان - نقد و تحلیل و بررسی سکانس های برتر - جملات و سخنان آموزنده