واتسون: چرا این موضوع به فکر خودم نرسید؟

شرلوک: چون تو خنگی...

واتسون با عصبانیت بهش نگاه میکنه...

شرلوک: نه نه ناراحت نشو، چون بیشتر مردم خنگن... "Sherlock series"
اینستاگرام: سکانس های برتر
تحلیل  و بررسی جملات بزرگان - سکانس های برتر فیلم ها