شارلوت: تو کاری نکردی که بخوای بابتش شرمنده باشی!

مل گیبسون: من هیچ کاری نکردم و برای همین شرمنده ام...


🎬 The Patriot - سال (2000)
اینستاگرام: سکانس های برتر