یه قانونی هست که میگه...
وقتی به یکی زیادی توی زندگیت اهمیت بدی...
اهمیتتو تو زندیگیش از دست میدی ...

🎥 دیالوگ فیلم "پسر خدا"



اینستاگرام: سکانس های برتر