نگه داشتن دو لبخند
برای همیشه کنار هم
کار سختی ست
که تنها
از عهده قاب بر می آید!اینستاگرام: جملات ماندگار