1. لحظه تحویل سال..!
😍

2. لحظه عاشق شدن..!😊

3. لحظه ای تماس از کسی که دلتون براش تنگ شده...!😍

4. لحظه دادن آخرین امتحان..!!😊

5. لحظه ای که به شخصی که دوسش دارین, نگاه کنین و ببینین اونم داشته به شما نگاه میکرده...!!😍

6. لحظه ای که دوستایه قدیمی و خوبت رو ببینی و بفهمی هیچی بینتون تغییر نکرده...!!😊

7. لحظه ی لمس انگشتان نوزاد متولد شده..!!😍

8. لحظه ای از خواب بیدار شی و ببینی که هنوز وقت اضافه برای خوابیدن داری..!!😊

9. یه شبه قشنگ؛ تو خیابون تنها قدم بزنی و خاطراته قشنگ و خوبت رو مرور کنی...!!😍

10. لحظه ای که تنهایی؛ یه پیام یا تماس از کسی که دوسش داری دریافت کنی..!!😊

11. لحظه ای که حس کنی یه نفر واقعا به تو و کارت اهمیت میده...!!😊

12. لحظه ای که این رو میخونی و به این لحظاته خوب فکر میکنی و لبخند به لبت میاد..!!😊
و این بهترین لحظه برای منه که لبخند رو به لبت آوردم...😊
راستی خنده واقعا بهت میاد😍اینستاگرام: جملات ماندگار