شاید دلار دوباره ۸۰۰تومان شود ٬بنزین ۱۰۰ تومان...
شاید ...
اما من دوباره ۲۳ ساله نخواهم شد...
توافقتون مبارک.
مردی که دیروز بی‌محابا سانتریفیوژ اضافه می‌کرد، یک قهرمان هسته‌ای بود...
مردی هم که امروز سانتریفیوژها را برچید، یک قهرمان هسته‌ای است...
اما «قهرمان واقعی» من هستم...
که هزینه هر دو قهرمان دیروز و امروز را با،
جوانی ام
پرداخت می‌کنم...
امضاء : جوان ایرانی


اینستاگرام: جوان ایرانی

کاظم لمسو