👨 مرد را به عقلش نه به ثروتش...
👩 زن را به وفایش نه به جمالش...
👬 دوست را به محبتش نه به کلامش...
💖 عاشق را به صبرش نه به ادعایش...
💰 مال را به برکتش نه به مقدارش...
🏠 خانه را به آرامشش نه به اندازه اش...
🚘 اتومبیل را به کاراییش نه به مدلش...
🍝 غذا را به کیفیتش نه به کمیتش...
📚 درس را به استادش نه به سختیش...
👨 دانشمند را به علمش نه به مدرکش...
👔 مدیر را به عمل کردش نه به جایگاهش...
✍ نویسنده را به باورهایش نه به تعداد کتابهایش...
👼 شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش...
❤️ دل را به پاکیش نه به صاحبش...
سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش...


اینستاگرام: جملات ماندگار