در کشور آمریکا در سال 1989 قانونی به نام قانون حفاظت از رسواکننده تصویب می شود که از آن زمان تاکنون نیز اجرا میگردد.
براساس این قانون رسوا کننده (افشا کننده) در پناه قانون قرار می گیرد. این قانون مانع از این می شود که دولت آمریکا بتواند افراد افشاگر را که فسادی را در سیستم حکومتی و دولتی اعم از رشوه و یا اختلاس و یا هر سوء استفاده دیگر راکه دیده اند و به نحوی افشا کرده اند را از کار اخراج کند یا برای آن مزاحمتی پیش بیاورد. علاوه براین، نکته بسیار جالب آن اینست که پس از رسیدگی قضایی و اثبات فساد و محکوم شدن فرد فاسد، دولت آمریکا باید به میزان حداقل 15درصد جریمه ای که از فرد فاسد می گیرد را به فرد افشاگر بپردازد.

چگونه قوانین می توانند باعث کوچک تر شدن دولت و حضور مردم در صحنه گردند؟اینستاگرام: متفرقه