👨 مرد را به عقلش نه به ثروتش...
👩 زن را به وفایش نه به جمالش...
👬 دوست را