هیچوقت نذار کسی کاری کنه که فکر کنی لیاقت چیزی رو که میخوای نداری...