مرا برای دزدین تکه نانی به زندان بردند...

و 15 سال در آنجا