ناامید
ده دقیقه بعد، امداد رسید. کاش از درد در ته چاه خودکشی نمی کردم...

باغچه
 باغچه بهترین جای حیاط بود، کسی نمی فهمید جسد زیرشه!


"کاظم لمسو"

اینستاگرام: KazemLamsoo
داستانهای 10 کلمه ای- داستانهای چند کلمه ای- داستان کوتاه- مسابقه داستان های کوتاه - مسابقه داستان های ده کلمه ای - شهریار صامت - کاظم لمسو - مسابقه داستان های کوتاه