وقتی زنی کشته می‌شود،
شوهرش مظنون اول است.
این نشان می‌دهد که دیگران، چه قضاوتی درباره ازدواج دارند!


جرج اورول

اینستاگرام: سخن بررگان