نگران نباش و همینگونه به تلاشت ادامه بده.
یک روز مردمی که به تو شک داشتند ، به همه می گویند که چگونه با تو آشنا شده اند.


محمد علی کلی

اینستاگرام: سخن بررگان