سارا : «دوسِت دارم.»
ادی :«لازمه منم بگم؟»
سارا : «آره. خیلی هم لازمه. اگه یه مرتبه به زبون بیاری دیگه هیچ وقت اجازه نمی دم حرفت رو پس بگیری!»


اینستاگرام: سکانس برتر