بهترین دوستم آینه است...

وقتی من گریه میکنم او نمیخندد!

"چارلی چاپلین"اینستاگرام: سکانس برتر