بهترین دوستم آینه است...

وقتی من گریه میکنم او نمیخندد!

"چارلی چاپلین"



اینستاگرام: سکانس برتر