سن ساخته مغزته....

وقتی خودتو تسلیم دنیا کنی. پیر میشی!

 🎬 The Expendables - 2010اینستاگرام: سکانس های برتر