- ببینم رابرت تا حالا آدم کشتی؟
+ آره، یه زن رو ...
- با اسلحه یا سلاح سرد؟
+ هیچکدوم، با احساساتش بازی کردم...

فیلم Heat 1995 @Asheghane_Aram



اینستاگرام: سکانس های برتر