مرا برای دزدین تکه نانی به زندان بردند...

و 15 سال در آنجا هر روز که یک قرص نان کامل مجانی خوردم!...ژان والژان - بینوایان
اینستاگرام: سخن بررگان