هیچوقت نذار کسی کاری کنه که فکر کنی لیاقت چیزی رو که میخوای نداری...

10 things I hate about youاینستاگرام: سکانس برتر