گاهی باید آدم‌های اطرافت را کنار بگذاری...
بعضی‌ها را برای یک ساعت و بعضی‌ها را برای همیشه …

بهومیل هرابال

اینستاگرام: سخن بزرگان