از دردهای کوچک است که آدم ها می نالند،
ضربه اگر سهمگین باشد ،..
درد اگر بزرگ باشد ،..
آدم خودش لال می شود ...!

"فروغ فرخزاد"اینستاگرام: جملات بزرگان