• عامه سیر از تو ولی پای تو گیر
 • این نشانی است ز یک مهر کثیر
 • ما ندانیم که این نکته فناست
 • جسمتان بر سر با ما شد پیر
 • من بگویم که تو سرچشمه نور
 • شاید از سال و زمان هست به دور
 • درس ایثار تو را هست که یاد
 • بس که ایثار تو کردی به کرور
 • من بدانم همه حرفت سر صدق
 • من بدانم همه تدریس تو رزق
 • کس تو را گوشه آن عشق بخواند
 • من بگویم که تو سرشار ز عشق


"کاظم لمسو"
اینستاگرام: شعر