آدم های کوچک و حقیر با عقده های بزرگ ترسناکترند...

چون از صدمه زدن به دیگران هراسی ندارند!

"چارلی چاپلین"اینستاگرام: جملات بزرگان