تعریف من از جامعه آزاد
جایی است ...
که اگر کسی نخواهد
همرنگ جماعت شود
در امنیت باشد..."آدلای استیونسون"

اینستاگرام: سخن بزرگان