هیچ دین و مذهبی
و هیچ دعایی
 گرسنه ایی را سیر
مریضی را درمان
در راه مانده ایی را مکان
و اسیری را آزاد نمی کند
ولی انسانیت در کمال مهربانی این کارها را انجام می دهد...اینستاگرام: جملات ماندگار