اگر کوسه ها عقل داشتند! بی شک مذهبی اختراع می کردند و به ماهی ها یاد می دادند که زندگی واقعی در شکم کوسه ها آغاز می شود...!

👤برتولت_برشت

اینستاگرام: سخن بررگان