"به دنبال +O

و جفت گیری شاید بعد


نیشتر

که رقص بر قامت رگ هام


بیا دخیل ببندیم

و اتصال مفاصل

بلوغ وسعت شریان شد


زبانه های سرخ که یخ زد

و آ و بِ و با هم


من اینجام

به شرط آنکه نباشد

و بعد پیداش می شود آنکه ...


تالاپ تالاپ

مدخل قلبی

نگاه من که درنگش

به جست و جوی +O


و انتظار تند

-سوختم- 

بس است

همیشه همین بود! "84/4/4: پریا تفنگساز 


اینستاگرام: KazemLamsoo

پریا تفنگساز -  آثار شاعران- شهریار صامت - کاظم لمسو - اُ مثبت