روزی فیل با سرعت از جنگل می گریخت...
سبب را پرسیدند؟؟
گفت:جناب شیر دستور داده که تمام زرافه ها را گردن بزنند!
گفتند:تو را چه به زرافه،تو که فیل هستی،پس برای چه نگرانی؟
گفت؛بله میدانم که فیل هستم...
اما جناب شیر، الاغ را مأمور پیگیری این موضوع کرده است!منبع: @todarto011

اینستاگرام: KazemLamsoo


بررسی داستان های کوتاه - دریافت و دانلود جملات به یادماندنی - نام و اثر کاظم لمسو - بررسی نوشته های کاظم لمسو -