گروهبان: مگه من چه گناهی کردم که گیر شما دو تا افتادم؟!

استن: حتماً مادرتو اذیت کردی !...
"Great Guns"

اینستاگرام: جملات ماندگار