گروهبان: مگه من چه گناهی کردم که گیر شما دو تا افتادم؟!