هر 60 ثانیه‌ای را که با عصبانیت و ناراحتی بگذرانی، از دست دادن یک دقیقه از خوشبختی است که دیگر به تو باز نمی‌گردد؛ زندگی کوتاه است، قواعد را بشکن، سریع فراموش کن و شاد باش...منبع: @MOSBAT2014

اینستاگرام: KazemLamsoo