‌گاهی اوقات حواسمان نیست چه راحت با حرفی که در هوا رها می کنیم ...
چگونه یک نفر را به هم می ریزیم .
چند نفر را به جان هم می اندازیم و باعث ایجاد کدورت می شویم .
چه سرخوردگی یا دلخوریهایی به جای می گذاریم .
چقدر زخم می زنیم !!
حواسمان نیست که ما می گوییم و رد می شویم
می گذاریم به پای رک بودنمان
اما یکی ممکن است گیر کند !
بین کلمه های ما
بین قضاوتهای ما
بین برداشتهای ما
دلی که میشکنیم ارزان نیست .
پس بیایید با احتیاط حرف بزنیم .
با احتیاط برخورد کنیم .
بیایید تمرین خوب بودن بکنیم .منبع: @MOSBAT2014

اینستاگرام: KazemLamsoo