بدون انگیزه و شوق،
همه ی خوبیهای دیگر،
مفهوم خود را از دست خواهند داد...
"وینستون چرچیل"

اینستاگرام: جملات ماندگار