زن مانند مرد نیست...

او برای تغییر دنیا دست به کارهای آنچنانی نمیزند...

گوشه مبل را میگیرد،

و دو انگشت می برد عقب تر ...
منبع: مجله تودرتو
اینستاگرام: جملات ماندگار