در راه رسیدن به اوج ...
با مردم مهربان باش
چرا که هنگام سقوط با همان مردم رو به رو خواهی شد ....


اینستاگرام: جملات ماندگار